Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева

Расписание занятий 24–29 июня 2024 г.

Группа 27.07.11

Понедельник, 24 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
18:30–10:05
8:30–10:05 ЭК­ЗА­МЕН. Ме­то­ди­ка про­ве­де­ния ра­бот по под­твер­жде­нию со­от­вет­ствия про­дук­ции Шап­ки­на Е. С. 23
210:15–11:50
10:15–11:50 ЭК­ЗА­МЕН. Ме­то­ди­ка про­ве­де­ния ра­бот по под­твер­жде­нию со­от­вет­ствия про­дук­ции Шап­ки­на Е. С. 23
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Ме­то­ди­ка про­ве­де­ния ра­бот по под­твер­жде­нию со­от­вет­ствия про­дук­ции Шап­ки­на Е. С. 23
Четверг, 27 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
312:20–13:55
12:20–13:55 ЭК­ЗА­МЕН. Ме­недж­мент ка­че­ства Ко­ло­че­ва В. В. 23
414:25–16:00
14:25–16:00 ЭК­ЗА­МЕН. Ме­недж­мент ка­че­ства Ко­ло­че­ва В. В. 23
516:10–17:45
16:10–17:45 ЭК­ЗА­МЕН. Ме­недж­мент ка­че­ства Ко­ло­че­ва В. В. 23
Суббота, 29 июня
ВремяПредметПреподавательПрепод.
Ауд.
414:25–16:00
14:25–16:00 ЭК­ЗА­МЕН. По­ря­док про­ве­де­ния оцен­ки ка­че­ства про­дук­ции на каж­дой ста­дии про­из­вод­ствен­но­го про­цес­са Ко­ло­че­ва В. В. 23
516:10–17:45
16:10–17:45 ЭК­ЗА­МЕН. По­ря­док про­ве­де­ния оцен­ки ка­че­ства про­дук­ции на каж­дой ста­дии про­из­вод­ствен­но­го про­цес­са Ко­ло­че­ва В. В. 23
617:55–19:30
17:55–19:30 ЭК­ЗА­МЕН. По­ря­док про­ве­де­ния оцен­ки ка­че­ства про­дук­ции на каж­дой ста­дии про­из­вод­ствен­но­го про­цес­са Ко­ло­че­ва В. В. 23